CONDICIONS DE LA PÒLISSA D'ACCIDENT

GARANTIES DE L'ASSEGURANÇA

COBERTURES BÀSIQUES. ÀMBIT D'ACTIVITATS

GARANTIA PRINCIPAL DE MORT PER ACCIDENT

CAPITAL ASSEGURAT ........................................................................................................ 6.000,00

GARANTIA PRINCIPAL D'INVALIDESA PERMANENT PER ACCIDENT

TOTAL I ABSOLUTA ............................................... ............................................................ 6.000,00

PRIMERS AUXILIS ................................................ ................................................................ 900,00

 

 

CLÀUSULES APLICABLES AL CERTIFICAT

 

1.- Defunció per accident. S'entén per defunció la pèrdua de la vida de l'assegurat durant la vigència del Contracte causada directament per un accident, ocorreguda en el moment de produir-se el mateix o sobrevinguda posteriorment per evolució de les lesions causades pel mateix accident dins el termini de dos anys.

2.- Invalidesa permanent total i absoluta per accident. Invalidesa permanent causada directament per un accident. S'entén per invalidesa permanent tota lesió residual que, sobrevinguda a l'assegurat en el termini de dos anys des de l'ocurrència de l'accident, li produeixi amb caràcter permanent i irreversible, una pèrdua anatòmica o funcional que disminueixi la seva capacitat física o psíquica, que comprèn exclusivament les següents lesions:

* Pèrdua o inutilització absoluta de les dues cames o els dos peus, o dels dos braços o les dues mans, o d'un braç i una cama, o d'una mà i un peu.

* Alienació mental incurable que impedeixi la realització de qualsevol professió o treball.

* Paràlisi completa.

* Ceguesa d'ambdós ulls, total i incurable.

3.- Primers auxilis per accident: La Companyia reintegrarà o pagarà, si escau amb els límits pactats en el contracte, les despeses necessàries originades per l'assistència mèdica, quirúrgica, hospitalària i farmacèutica que necessiti l'assegurat com a conseqüència d'un accident emparat en la pòlissa durant la vigència del Contracte.

4.- Compatibilitat de les garanties de l'assegurança. Les cobertures incloses en els apartats de "Garantia principal de defunció per accident" i "Garantia principal d'invalidesa permanent per accident", són excloents entre si. En el cas que ocorri un accident que donés lloc a un sinistre emparat per alguna d'aquestes cobertures pertanyents a aquests apartats, es pagaria exclusivament per una d'elles.

La resta de les cobertures incloses en els altres apartats, podran ser acumulables a la resta de garanties depenent de la naturalesa de la cobertura, així com de les causes del sinistre emparat per la pòlissa.

5.- RISCOS EXCLOSOS:

Queden exclosos de la cobertura del Contracte els següents riscos:

a) Totes les malalties cròniques o no, i lesions o defectes constitucionals i físics preexistents a la data d'incorporació a la pòlissa de l'assegurat afectat, tot i que no hi hagi diagnòstic concret, així com les seves conseqüències o seqüeles. S'entén per preexistents aquelles malalties, lesions o defectes constitucionals i físics que causin simptomatologia evident o sospita raonable anterior a la data d'efecte de cada garantia contractada per l'assegurat contractat.

b) Les lesions corporals derivades d'un accident cobert per la pòlissa que no s'hagués manifestat ni estigués acreditat dins dels dos anys següents a la data de l'accident.

c) Les conseqüències que pateixi l'assegurat a causa de malalties, afeccions i estats morbosos, d'operacions quirúrgiques i de tractaments mèdics o terapèutics, amb independència de la seva naturalesa. Així mateix, queden exclosos els accidents que siguin conseqüència d'esvaïments i síncopes, atacs d'apoplexia o epilèpsia, trencaments d'aneurisma, infarts de miocardi, vessaments cerebrals, arítmies cardíaques i fractures patològiques de l'assegurat.

d) Les conseqüències que pateixi l'assegurat a causa de reumatisme, de les hèrnies de qualsevol naturalesa o origen i els seus agreujaments, d'esforços musculars o de lumbàlgia.

e) Els processos patològics que tinguin com a manifestació única el dolor, sense comprovació per proves de diagnòstic.

f) Els accidents provocats intencionadament per l'assegurat o els beneficiaris de la pòlissa, el suïcidi i les seves temptatives així com les automutilacions i aquells que es derivin de la participació de l'assegurat en apostes, desafiaments o baralles. En cas de diversos beneficiaris, els no intervinents conservaran íntegre el seu dret a la totalitat del capital assegurat.

g) Els accidents sobrevinguts en actes dolosos, criminals o notòriament perillosos comesos per l'assegurat, llevat que els realitzi en la seva legítima defensa o per salvament propi o d'altres persones.

h) Els accidents sobrevinguts en estat d'alienació mental, d'embriaguesa, sota els efectes de drogues i estupefaents, somnambulisme i els deguts a negligència greu de l'assegurat. A aquests efectes es considera que hi ha embriaguesa quan el grau d'alcohol a la sang sigui superior a l'establert per la normativa vigent, o l'assegurat sigui sancionat o condemnat per aquesta causa.

i) Les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades de la reacció o radiació nuclear o de la contaminació radioactiva, sigui quin sigui el seu origen.

j) Els accidents ocorreguts en conduir un vehicle a motor si l'assegurat no està en possessió del corresponent permís de conducció.

k) Els accidents ocorreguts amb ocasió d'actes de guerra, conflictes armats, revolució, sedició, terrorisme, força militar, motí o tumult popular i altres alteracions de l'ordre públic i social, així com els deguts a erupcions volcàniques, terratrèmols, sismes submarins, huracans, trombes i inundacions, amb independència de la cobertura que, a través d'aquest Contracte, hagi d'assumir el Consorci de Compensació d'Assegurances.

l) Les conseqüències dels actes mèdics o quirúrgics, als quals se sotmeti voluntàriament l'assegurat com a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa com ara els tractaments de tipus purament estètic.

m) Les malalties i seqüeles neurològiques que no estiguin comprovades diagnòsticament i que siguin com a conseqüència d'un accident cobert en la pòlissa.

n) Les psicosis, neurosis, psicopaties, trastorns de la personalitat, depressions o stress i totes aquelles manifestacions orgàniques d'una malaltia de la ment conegudes com a malalties psicosomàtiques.

o) La utilització d'helicòpters i avions d'un sol motor, tant si són d'ús particular com destinats al transport públic, excepte quan aquesta utilització estigui motivada pel trasllat urgent de l'assegurat a conseqüència d'una malaltia o accident greus.

p) Els accidents soferts com a conseqüència de viatges aeris ocorreguts a l'assegurat quan viatgi:

• Aeronaus de propietat particular.

• En qualitat de membre de la tripulació de qualsevol tipus d'aeronaus.

• Aeronaus no autoritzades per al transport públic de passatgers

• Persones que habitualment viatgen en grup com equips esportius, masses corals, etc...

q) Els accidents soferts per l'assegurat que es produeixin per la pràctica de qualsevol modalitat de curses de velocitat, regularitat o resistència utilitzant qualsevol tipus de vehicle autopropulsat.

Així mateix els accidents soferts per l'assegurat que es produeixin per la participació en concursos i competicions de qualsevol naturalesa i les seves corresponents proves i entrenaments.

r) La pràctica de qualsevol esport en qualitat de professional.

s) La pràctica com a aficionat dels següents esports: l'esquí de ruta o travessa, fora de pistes i instal·lacions; l'alpinisme; l'escalada; la travessia de glaceres i el pas de muntanya amb cordada; l'espeleologia; la immersió submarina amb aparells d'ajuda respiratòria; els esports aeris; la caça major; la lluita, la boxa i les arts marcials, automobilisme, motociclisme, paracaigudisme, hípica, aerostació, vol lliure, vol sense motor i, en general, qualsevol esport o activitat recreativa de caràcter notòriament perillós.

t) La participació en bregues o corrals i tancaments de caps de bestiar braus.

u) Malalties i lesions preexistents En cas d'agreujament directament o indirecta de les lesions i seqüeles produïdes per un accident cobert per la pòlissa, a causa de l'existència de malalties o seqüeles físiques anteriors a l'ocurrència del sinistre, la Companyia només respondrà de les conseqüències que l'accident, quant a durada i conseqüències, hi hauria probablement tingut sense la intervenció agreujant d'aquestes circumstàncies. Igual consideració tindrà l'agreujament motivat per una falta comprovada de cures, l'aplicació d'un tractament empíric o a la inobservança de les prescripcions facultatives.Utilitzem cookies propies i de tercers per mesurar i gestionar les visites a la web, a la vegada per poder recordar els usuaris que accedeixin a la mateixa.
Si vostè continua navegant, considerarem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració i obtenir més informació aquí.
Acceptar ús de cookies